projektowanie tatuaży poznań

ZASADY REZERWACJI TERMINÓW


Wolne terminy uzgadniane są bezpośrednio poprzez kontakt ze studio.

Zachęcamy do kontaktu przez fanpage na portalu Facebook. Wybierając tę metodę kontaktu, możesz przesłać
interesujący Cię projekt do wyceny oraz skonsultować się z preferowanym artystą.

Zapytania przyjmujemy również drogą telefoniczną oraz mailową.

Uzgadniając i rezerwując docelowy termin sesji akceptujesz poniższy regulamin.

Nie wykonujemy wzorów bezpośrednio z internetu, użytych w innym studio oraz obrazów chronionych
prawem autorskim. Nie kopiujemy wzorów, wszelkie wcześniej wykorzystane wzory przerabiamy na nowy projekt.
Nie wykonujemy dwa razy tego samego wzoru, za wyłączeniem tatuaży dla par bądź tym podobnych sesji.

Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego zapisów. Uzgadniając i rezerwując docelowy termin sesji akceptujesz poniższy regulamin rezerwacji.


projekt tatuażu poznań

REGULAMIN STUDIO


I Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem studio.

II Klient musi zachować absolutną trzeźwość (używki, narkotyki, alkohol etc.).

III Przed przystąpieniem do sesji konieczne jest wypełnienie dokumentów zaświadczających o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz formularza zgody na wykonanie zabiegu. W wypadku osób nieletnich musi zostać dostarczona zgoda opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie zebiegu. Bez kompletu dokumentów, klient nie będzie dopuszczony do sesji.

IV Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie wyceniane są indywidualnie.

V Jeśli tatuaż wykonywany jest w naszym studio projekt jest bezpłatny. Projekt stanowi własność studio, w przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu zabrania się przekazywania go osobom trzecim czy realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia związane z projektem są naruszeniem praw autorskich z następstwem prawnym.

VI Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania w szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń. W dniu tatuowania istnieje możliwość zmiany zamysłu sesji, jednak zarezerwowany termin jest umową zawartą na konkretną kwotę, w związku z czym np. przy rezerwacji terminu całodniowego nie ma możliwości wykonania tatuażu za mniejszą kwotę. Rezerwacja sesji, ustalona kwota końcowa oraz wpłata zadatku są przedmiotami umowy.

VII Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej jednak, wcześniej należy o tym fakcie uprzedzić tatuatora oraz upewnić się, że w danym dniu nie będzie to przeszkadzało w pracy studio.

VIII W czasie rezerwacji terminu klient musi być osobą pełnoletnią. Dopuszczalna jest rezerwacja terminu przed ukończeniem 18 lat, jednak termin sesji musi odbywać się już po urodzinach. Dopuszczamy wykonywanie zabiegów osobom niepełnoletnim, jednak wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub osobista wizyta z opiekunem przed terminem sesji i złożenie przez niego stosownych oświadczeń.

IX W szczególnych wypadkach termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą.

X Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania lub po przekroczeniu terminu 7 dni skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty 50% ustalonej kwoty za tatuaż.

XI W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.

XII Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.

XIII Możliwe jest przerwanie sesji w przypadku złego samopoczucia klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji.

XIV Tatuator ma prawo odmówić wykonania danego tatuażu lub wzoru bez podania przyczyny.

XV [a] Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Za każdy umówiony termin wymagana jest wpłata osobnego zadatku. Nie ma możliwości rozliczenia zadatków za zarezerwowane terminy w formie wykonania w kwocie równoważnej tatuażu ani żadnej innej formy rozliczenia wpłaty. Rezerwując termin, klient zawiera ze studio umowę, na poczet jej wykonania uiszcza zadatki w ustalonej kwocie, za każdy objęty umową termin.
[b] Możliwa jest wpłata osobiście w studio od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00 bądź przelewem. Nie przyjmujemy przelewów zagranicznych na konto ogólne, w przypadku zaksięgowania takiego przelewu na naszym koncie klient zostanie obciążony prowizją jaka została nam naliczona. W celu ustalnia warunków przelewu zagranicznego należy skontaktować się z nami indywidualnie. W przypadku wpłaty zadatku osobiście, studio wydaje potwierdzenie. Wymagane jest okazanie potwierdzenia przed sesją. W przypadku braku potwierdzenia, zadatek traktuje się jako niewpłacony.

XVI Zadatek jest bezzwrotny. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.

XVII W przypadku niedotrzymania bądź rezygnacji z terminu tatuowania zadatek przepada. Niedotrzymanie terminu lub rezygnacja traktowane są jako niedopełnienie umowy.

XVIII Klient ma 30 dni na zgłoszenie konieczności poprawki, która może się odbyć najpóźniej 90 dni po zabiegu w ramach gwarancji. Dostępne terminy na poprawkę ustala i podaje studio. Studio w szczególnych wypadkach może wyznaczyć do poprawki innego tatuatora.

XVIX Gwarancja bezpłatna nie obejmuje poprawki tatuażu która wynika z zaniedbania pacjenta i nieprawidłowej pielęgnacji oraz tatuaży wykonanych w trudnych miejscach jak: palce, dłonie, stopy, zgrubienia, blizny. O poprawkach w miejscach trudnych po weryfikacji wygojonego tatuażu decyzję podejmuje studio i jest ona ostateczna.

XX Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostają automatycznie odrzucone, poprawka takiego tatuażu jest dodatkowo płatna.

XXI W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu, klient traci prawo do darmowej poprawki. W zależności od zakresu prac poprawka może zostać wyceniona osobno lub traktowana będzie jako oddzielna sesja.

XXII Vouchery (np. konkursowe, lojalnościowe) do wykorzystania są przy każdym tatuażu jednak mają ograniczony okres ważności. Tatuaże w naszym studio zaczynają się od 200 PLN. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

XXIII Bony podarunkowe mogą zostać zakupione w studio lub drogą internetową. Jeśli voucher jest imienny istnieje możliwość przekazania bonu innej osobie za zgodą studio oraz po ówczesnym ustaleniu tego faktu. Termin realizacji bonu to 3 miesiące od daty zakupu i nie podlega on przedłużeniu bez ważnych przyczyn. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Po umówieniu sesji obejmującej wykorzystanie vouchera, traktowany jest on jako zadatek.

XXIV Po dokonaniu rezerwacji online (strona www) prosimy upewnić się, że wybrany termin nie został wcześniej zajęty. Pierwszeństwo przy rezerwacji terminu mają klienci, zapisujący się bezpośrednio w studio. W razie zbieżności zapisów, zaproponujemy najbliższy wolny termin. W związku z powyższym, wcześniejsza wpłata zadatku przy tym sposobie rezerwacji nie jest potwierdzeniem wybranego terminu – następuje ono dopiero w trakcie kontaktu ze studio.

XXV Rezerwacja online jest ważna 24h – w tym czasie, prosimy o kontakt w celu: potwierdzenia rezerwacji; ustalenia projektu i zakresu wykonywanych prac; wyceny końcowej oraz ustalenia daty i godziny sesji. W przypadku kiedy nie odnotujemy kontaktu rezerwacja zostaje anulowana.

XXVI Po potwierdzeniu rezerwacji podamy dane do wpłaty zadatku. Na wpłatę czekamy 48h od chwili podania niezbędnych danych. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie rezerwacji. Paragon jest do odbioru w studio przez 24h od momentu zaksięgowania wpłaty.

XXVII Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy biuro@tatuaze-poznan.pl bezpośrednio do zarządu – w przypadku innej drogi kontaktu roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do rozwiązywania sporów oraz przyjmowania reklamacji.

STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU!!! JEDYNĄ POPRAWNĄ FORMĄ KONTAKTU ZE STUDIO JEST KONTAKT POPRZEZ OFICJALNE KANAŁY.

PROPAGANDA TATTOO - STUDIO TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO
UL. GŁOGOWSKA 141, 60-244 POZNAŃ, GRUNWALD
WWW.TATUAZE-POZNAN.PL / BIURO@TATUAZE-POZNAN.PL

Obowiązuje od dnia 01/09/2015
Ostatnia korekta dnia 09/07/2018

tatuaże wielkopolska

WAŻNE INFORMACJE - DLA KLIENTÓW